KORACI I TROŠKOVI REGISTRACIJE D.O.O. (FBIH I RS)

Razmišljaš o registraciji društva sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.)? Prikupljaš papire i pokušavaš pronaći sve informacije na jednom mjestu - koji su koraci i koliki će biti troškovi? Pronađi odgovore u ovom članku.

KORACI I TROŠKOVI REGISTRACIJE D.O.O. (FBIH I RS)

Razmišljaš o registraciji društva sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.)? Prikupljaš papire i pokušavaš pronaći sve informacije na jednom mjestu - koji su koraci i koliki će biti troškovi?

Na pravom si mjestu jer ću u nastavku pokušati odgovoriti na tvoje dileme oko koraka koji te čekaju. Ako budeš imao ili imala bilo kakvu dilemu, piši u komentarima ispod kako bismo ti pomogli.

Registracija društva sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.) u Republici Srpskoj

 

Pri osnivanju D.O.O. postoje dva scenarija:

  • Najjednostavniji oblik registracije predstavlja situacija u kojoj jedno lice, kao osnivač, registruje D.O.O. sa osnivačkim ulogom od 1 KM.
  • Ukoliko društvo ima više od jednog osnivača, ili je osnivački ulog veći od 1 KM, postoje određene razlike u obradi neophodne dokumentacije.

1. Odluka o osnivanju / Ugovor o osnivanju - u slučaju jednočlanog d.o.o. sa ulogom od 1 KM, osnivač sam ili pomoću advokata sačinjava Odluku (PRIMJER SE MOŽE NAĆI NA STRANICI APIF-a), a obavezna je samo notarska ovjera potpisa osnivača. U slučaju kada društvo ima više osnivača, potrebno je da notar sačini ovaj dokument, koji tada postaje Ugovor o osnivanju, uz cjelokupnu notarsku obradu. Ukupni troškovi kreću se između 4 KM, koliko je sama ovjera jednog potpisa, do nekih 300 KM, koliko u prosjeku iznosi notarska obrada ovog dokumenta.

2. Odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje - direktora - po istom pravilu, za jednočlani d.o.o. osnivač sačinjava i potpisuje dokument kojim imenuje direktora društva, a potpis ovjerava notar, i naplaćuje ovjeru potpisa. U drugom scenariju, notar sačinjava i notarski obrađuje ovaj dokument.

3. Izjava o prihvatanju dužnosti direktora - ovjerena kod notara ili u opštini, sačinjena i notarski obrađena za društvo sa više članova ili ulogom većim od 1 KM

4. OP obrazac - obrazac ovjerenih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje, ovjeren kod notara ili u opštini.

Kada su svi navedeni dokumenti prikupljeni i ovjereni od strane notara (ili opštine, u nekim slučajevima), potrebno je još pribaviti:

1. Ovjerene kopije ličnih karata osnivača i direktora - ovjerene u opštini ili od strane notara, sa taksom od 2 KM po listu/ovjeri.

2. Potvrdu o mjestu prebivališta za osnivača/e i direktora - dobija se u CIPS-u, uz taksu od 10 KM po potvrdi

3. Poresko uvjerenje za osnivača/e - dokaz da osnivači nemaju poreskih dugovanja, dobija se u Poreskoj upravi, uz taksu od 10 KM po uvjerenju

4. Potvrdu banke o uplati osnivačkog uloga - uplata osnivačkog uloga vrši se na privremeni račun, a u slučaju da društvo ima više osnivača, iznosi dijelova uloga unaprijed su definisani Ugovorom o osnivanju društva

5. Prijavu za registraciju poslovnih subjekata - preuzima se na sajtu APIF-a i elektronski popunjava

Kada su svi dokumenti koje smo naveli prikupljeni, potrebno ih je predati u APIF (Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge), koji će, potom, od Poreske uprave pribaviti JIB (jedinstveni identifikacioni broj) novog poslovnog subjekta, te sve zajedno proslijediti Okružnom privrednom sudu. Pri predavanju prijave, APIF-u se plaća naknada u iznosu od 35 KM.

U roku od dva dana po prijemu dokumentacije od APIF-a, Okružni privredni sud je dužan da donese odluku o upisu društva u sudski registar, te, ako je sve u redu, izda Rješenje o registraciji.

Ovom prilikom potrebno je platiti taksu za objavu Rješenja u Službenom glasniku, koja je obično između 20 i 50 KM.

Nakon upisa u registar neophodno je platiti sudsku taksu za Rješenje u iznosu od 200 KM.

 

Nakon dobijenog Rješenja o registraciji iz suda, izrađuje se pečat, a zatim se podnosi zahtjev za Potvrdu o dobijenom JIB-u Poreskoj upravi.

 

Korisni linkovi na kojima možete naći neophodne informacija su:

 

 

Registracija društva sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.) u Federaciji BiH

1. Sastavljanje osnivačkog akta Odluka o osnivanju ili Ugovor o osnivanju zavisno da li je društvo jednočlano (jedan osnivač) ili višečlano (dva ili više osnivača). Minimalan osnivački ulog je 1000 KM.

Ugovor ili odluku o osnivanju osnivač ili osnivači mogu sami sačiniti ili uz pomoć advokata odnosno notara.

U slučaju da sami sačinjavate navedene dokumenta tada treba da ovjerite samo potpise u općini. Cijena koštanja ovjere jednog potpisa iznosi 2-4 KM. U slučaju da vam navedeni akt sačinjava advokat ili notar cijena se kreće cca 450 KM.

Pored ugovora ili odluke o osnivanju neophodno je sačinit i Statut društva koji osnivači takođe mogu sačiniti sami ili uz pomoć advokata ili notara. U drugom slučaju cijena izrade ovog akata je cca 450 KM.

2. Izjava o prihvatanju dužnosti direktora - ovjerena u općini, može biti sačinjena od strane notara, advokata ili je osnivači sačinjavaju sami. Ovjera potpisa se vrši u općini 2-4 KM, a u slučaju da notar sačinjava izjavu i ovjerava potpis cijena je oko 50 KM.

3. OP obrazac - obrazac ovjerenih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje, ovjeren u općini 2-4 KM.

4. Lična/osobna karta - Ovjerena kopija 2-4 KM.

5. Potvrda o uplati osnivačkog kapitala - banke obično ovu uslugu naplaćuju po 20 KM.

6. Izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta društva za obavljenje djelanosti - ovjeren potpis u općini-može biti sačinjena od strane notara, advokata ili je osnivači sačinjavaju sami. Ovjera potpisa se vrši u općini 2-4 KM, a u slučaju da notar sačinjava izjavu i ovjerava potpis cijena je oko 50 KM.

7. Registracija kod Općinskog suda- navedene dokumente priložiti uz prijavu za registraciju na propisanom obrazcu koji možete naći na linkovima ispod.

CIJENA: sudska taksa zavisno od kantona u kojem se društvo osniva je od 70-700 KM i objava registracije u Službenim novinama: dugi tekst 150 KM ili kratki tekst 50 KM.

Iznos sudske takste takođe zavisi od toga da li želite registrovati vanjsku trgovinu ili ne, u prvom slučaju taksa je veća, a u drugom manja.

8. Izrada pečata

Da biste mogli izraditi pečat potrebno je da priložite i kopiju rješenja o upisu društva u sudski registar. Pečat možete izraditi u ovlaštenim pečatoreznicama (na pečatu minimalno morate imati naziv i sjedište firme). CIJENA: 30-50 KM

9. Porezna registracija - podrazumjeva prijavu privrednog subjekata u registar poreznih obveznika FBiH (pribavljanje ID broja), registracija se vrši predajom ispunjenog obrazca POR 500 koji možete naći na ovom linku http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/63f0a-obrazac-por-500_bos.pdf

u poresku ispostavu prema sjedištu društva uz prilaganje priloga: a) ovjerena kopija Rješenja o registraciji društva b) Ugovor sa računovodstveno-knjigovodstvenom agencijom ili društvom c) Ovjerenu kopiju Ugovora o zakupu poslovnog prostora prethodno ovjerenog od strane Porezne uprave (Ugovor u nadležnoj Poreznoj upravi ovjerava zakupodavac). CIJENA: ovjera kopija dokumenata zavisno od broja stranica.

10. Statističko razvrstavanje - Prijava za razvrstavanje poslovnog subjekta prema djelatnost (upisuje se pretežna registrovana djelatnost koju će društvo obavljati) se vrši predajom propisanog obrazca RPS_B koji možete pronaći na ovom linku  http://fzs.ba/wp-content/uploads/2017/09/RPS_B.pdf CIJENA: N/a

11. Otvaranje transakcijskog računa u banci - obrazce i spisak neophodnih dokumenata za otvaranje transakcijskog računa možete naći na stranici banke u kojoj želite otvoriti račun ili se inforimisati u najbližoj poslovnici banke za koju se odlučite.

12. Podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju

CIJENA: fiskalizacija i fiskalni uređaj 700 KM.

13. Obavještenje o početku obavljanja djelatnost društva - Obavještenje o početku obavljanje djelatnosi društva se prijavljuje Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove prema sjedištu društva.

U nastavku linkovi svih sudova u FBiH u kojima se vode registri privrednih društva, na čijim stranicama možete naći korisne informacije i kontakte:

Nadam se da sam pomogao, još jednom vas pozivam da postavite pitanje ako vam nešto od navedenih koraka nije jasno.

U loncu pročitaj i:

1 Komentar


Pozdrav meni se čini da je članak nepotpun. Kod registracije u FBIH se uopšte ne spominje otvaranje računa u banci, poresko uvjerenje i jos broje takse i papiri dok se stvarno ne završi stvar.

Slične objave