Tražimo trenere za neformalne obuke

Caritas BiH traži trenere za neformalne obuke u okviru projekta Your Job u BiH i CG

Tražimo trenere za neformalne obuke

Pozivamo trenere za neformalne obuke da se prijave na javni natječaj u okviru projekta EU potpora zapošljivosti mladih u prekograničnom području BiH i CG 

Caritas Bosne i Hercegovine za potrebe projekta EU potpora zapošljivosti i mogućnostima zapošljavanja mladih u prekograničnom području - Your Job, raspisuje javni poziv za izbor trenera u provedbi neformalnih obuka za mlade u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

Broj neformalnih jednodnevnih obuka

Ukupno dvadeset i pet (25) neformalnih obuka u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini. Popis obuka se nalazi u ToR-u.

Vrsta obuka
Obuke za su namijenjene nezaposlenim mladima do 35 godina kako bi se povećala njihova zapošljivost na tržištu rada.

Broj izvršitelja:
Minimalno jedan (1), a najviše dva (2) izvršitelja za svaku navedenu obuku. Jedan izvršitelj može aplicirati za provedbu više obuka.  

Vrsta ugovora:
Za fizičke osobe: ugovor o djelu na temelju zakonske regulative. Za pravne osobe: ugovor o poslovnoj suradnji.

Kratki opis zadataka:
Priprema metodologije na temelju izrađenog kurikuluma, korekcija kurikuluma po potrebi, priprema prezentacija, vježbi i ostalih materijala; provedba treninga prema dogovorenom rasporedu, pisanje izvješća o radu, distribucija materijala.

Predviđeni budžet:
Caritas BiH ima na raspolaganju 200 EUR bruto, po treningu. U ovaj iznos uključeni su svi troškovi pripreme i provedbe obuke, uključujući eventualni prijevoz i smještaj, te izradu izvješća o provedenoj obuci.

Opći uvjeti:
Kandidati trebaju imati relevantno znanje i iskustvo u provedbi  sličnih obuka. Prednost će se dati osobama s prethodnim iskustvom u radu s mladima.

Specifični uvjeti su definirani u ToR.

NAČIN PRIJAVE
Svi zainteresirani kandidati svoje prijave trebaju poslati na email adresu: yourjob.bih(at)caritas.ba najkasnije do 07.04.2023. godine u 16.00 sati.

Prijava treba sadržavati:

  • Prijavni obrazac
  • CV kandidata na jednom od službenih jezika u BiH ili Crnoj Gori u kojem su jasno naznačeni iskustvo, reference u obavljanju sličnih poslova i znanje iz tražene tematike. Pravne osobe također trebaju dostaviti CV osobe koja će raditi na realizaciji obuke.
  • Provedbeni plan za jednu nastavnu jedinicu iz kurikuluma, po izboru (maksimalno 2 stranice).

Kandidati koje žele aplicirati na natječaj su obvezni preuzeti ToR s kurikulumom i prijavnim obrascem s web stranice Caritasa BiH (www.caritas.ba ). Aplikacije pristigle nakon isteka roka i nepotpune aplikacije se neće uzeti u razmatranje.

KONTAKT
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati jednu od dolje navedenih osoba:

Kontakt osoba za BiH: Miroslav Valenta, Caritas BiH, voditelj projekta

Email: m.valenta(at)caritas.ba

Telefon: + 387 63 690 464

Kontakt osoba za CG: Marija Kolović, Caritas Barske nadbiskupije, projekt koordinator

Email: marija.kolovic(at)gmail.com

Telefon: + 382 66 150 909

0 komentari

Slične objave